تلگرام/ «رژیم ایران در این دور، بر معترضین پیروز شد، اما این موج باز خواهد آمد!

ولید فارِس مشاور سابق ترامپ و میت رامنی: «رژیم ایران در این دور، بر معترضین پیروز شد، اما این موج باز خواهد آمد! موج تمام نشده و عمیقا در جامعه ایران پنهان شده است»

ارسال دیدگاه