تلگرام / علاقه شدید عربستان به پیگیری مسائل داخلی ایران!

بروس ریدل کارشناس بروکینگز در المانیتور نوشته درحالیکه اقتصاد عربستان شرایط مناسبی ندارد،این کشور ناآرامی ایران را با علاقه شدید دنبال می کند با این امید که رقیب منطقه ای اش گرفتار مسائل داخلی اش شود

ارسال دیدگاه