تلگرام / بازداشت 10 فرد به اتهام جاسوسی در آلمان…

سرویس ضدجاسوسی آلمان که تا چند ماه قبل ایران را متهم می کرد قصد داشته تکنولوژی هسته ای در آلمان خریداری کند، ناگهان 10 فرد متهم به جاسوسی دستگیر کرده و ظن اولیه را ارتباط آنها با ایران دانسته!

ارسال دیدگاه