تلگرام / دولت آمریکا باید برای حمایت از مردم ایران،قیمت نفت را کاهش دهد

اندیشکده بِلفِر بعد از آشوب در ایران مطرح کرد:دولت آمریکا باید برای حمایت از مردم ایران،قیمت نفت[نقطه ضعف ایران درآمد نفتی است]را کاهش دهدو این برنامه باید مولفه های بلند مدت و کوتاه مدت داشته باشد

ارسال دیدگاه