تلگرام/رتبه آخر محبوبیت ترامپ در میان روسای جمهور

بر اساس آخرین نظرسنجی ABC و WP بوش پسر محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا بود [در سال اول] و ترامپ در سال اول رتبه آخر محبوبیت را در میان روسای جمهور آمریکا به خود اختصاص داده

ارسال دیدگاه