تلگرام / سندی دیگر دال بر ترور دانشمندان هسته ای

سندی دیگر دال بر ترور دانشمندان هسته ای به دست موساد: رونِن بِرگمان خبرنگار یدیعوت آحارنوت در آخرین کتاب خود در مورد موساد افشا کرده است ترور دانشمندان هسته ای، روش جایگزین جنگ علیه ایران بوده است

ارسال دیدگاه