اینستاگرام / آنچه «جوزف نای» از Sharp Power می گوید…

جوزف نای: قدرت زیرکانه و قدرت نرم در روش های متفاوتی به کار گرفته می شوند و تشخیص تمایز میان آنها سخت و به همین خاطر پاسخ به قدرت زیرکانه دشوار است. انتخاب نحوه شکل دهی به #اطلاعات هم در مسیر  اقناع مهم است.

#جوزف_نای: قدرت زیرکانه و قدرت نرم در روش های متفاوتی به کار گرفته می شوند و تشخیص تمایز میان آنها سخت و به همین خاطر پاسخ به قدرت زیرکانه دشوار است. انتخاب نحوه شکل دهی به #اطلاعات هم در مسیر #اقناع مهم است. تنها زمانی که نوع شکل دهی به اطلاعات بر فریب سایه افکند، (که انتخاب های داوطلبانه را محدود می کند)؛ می توان گفت به مرز اجبار نزدیک شده ایم. همین ظرفیت [آزادی و فریب عمدی] است که #قدرت_نرم را از قدرت زیرکانه تفکیک می کند و متاسفانه کشف آن همیشه ساده نیست.

 #ترجمه_اختصاصی آخرین یادداشت جوزف نای پیرامون «قدرت زیرکانه»:

Goo.gl/Do4NHJ

ارسال دیدگاه