تلگرام / فهرست برترین اندیشکده های آمریکایی

فهرست برترین اندیشکده های آمریکایی بر اساس گزارش سالانه دانشگاه پنسیلوانیا/CSISرتبه دوم را اختیار کرده/ سال گذشته CFR رتبه دو را داشت که امسال به رتبه 8 سقوط کرده

ارسال دیدگاه