تلگرام/ کشته سازی برای سرنگونی دولت مستقر در اوکراین

اسپوتنیک افشا کرد:کشته سازی برای سرنگونی دولت مستقر در اوکراین این کشته سازی به دستور خود اپوزیسیون انجام شد تا اهرم فشاری باشد برای فشار بر دولت ویکتور یانکوویچ که در نهایت برکنار شد

ارسال دیدگاه