تلگرام/ واشنگتون پست: برجام به ایجاد شکاف بین حکومت و مردم ایران کمک کرده

جانشین سردبیر واشنگتون پست: برجام به ایجاد شکاف بین حکومت و مردم ایران کمک کرده و یک منبع جدید اِعمال فشار قوی بر ماجراجویی های خارجی تهران ایجاد کرده است

ارسال دیدگاه