اینستاگرام/ نتیجه دموکراسی آمریکایی در افغانستان…..

نمودار رشد کشت خشخاش در افغانستان بعد از حضور آمریکا در این کشور و نمودار مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر در آمریکا نمودار نشان می‌دهد بعد از ورود آمریکا در افغانستان، رشد کشت مواد مخدر به سرعت افزایش پیدا کرده است

ارسال دیدگاه