تلگرام/ کارتون «پیتر بوروکس» همزمان با سفر محمد بن سلمان به انگلیس

کارتون «پیتر بوروکس» برای نشریه تایمز لندن همزمان با سفر محمد بن سلمان به انگلیس؛ کمک رسانی انگلیسی به مرم یمن

کارتون «پیتر بوروکس» برای نشریه تایمز لندن همزمان با سفر محمد بن سلمان به انگلیس؛ کمک رسانی انگلیسی به مرم یمن

ارسال دیدگاه