تلگرام/ باز هم ترجمه غلط از وزارت خارجه

خواست ترامپ مبنی برحذف تاریخ انقضاء از برجام و دائمی شدن محدودیت های برجامی،در گزارش وزارت خارجه به مجلس بدین صورت آمده:تاریخ انقضای برجام تغییر یابد!

 
❓خواست ترامپ مبنی برحذف تاریخ انقضاء از برجام و دائمی شدن محدودیت های برجامی،در گزارش وزارت خارجه به مجلس بدین صورت آمده:تاریخ انقضای برجام تغییر یابد!

ارسال دیدگاه