تلگرام/ ماکرون: تا جایگزین بهتری برای برجام نیست آن را ترک نکنید

ماکرون: تا جایگزین بهتری برای برجام نیست آن را ترک نکنید و موشک ها را مهار کنید

 

ماکرون: تا جایگزین بهتری برای برجام نیست آن را ترک نکنید و موشک ها را مهار کنید

ارسال دیدگاه