تلگرام/ مدیر تلگرام، مردم روسیه را به نافرمانی مدنی تشویق کرد!

پاول دوروف نوشته برای حمایت از اینترنت آزاد، ساعت 7 عصر یک موشک کاغذی از پنجره به بیرون پرتاب کنید!

 
?پاول دوروف نوشته برای حمایت از اینترنت آزاد، ساعت 7 عصر یک موشک کاغذی از پنجره به بیرون پرتاب کنید!

ارسال دیدگاه