غیبت بن سلمان؛ سناریوها و پیامدها

اندیشکده راهبردی تبیین – رقابت بین جناح های سیاسی در عربستان در سه سال اخیر و همزمان با به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز بسیار تشدید شده است. این مسئله باعث نوعی انشقاق در قبایل وابسته به پادشاهی سعودی شده و اقدامات محمد بن سلمان ولیعهد سعودی این روند را تشدید کرده است. حمله بن … ادامه خواندن غیبت بن سلمان؛ سناریوها و پیامدها