اینستاگرام/ کارشناس هادسون: ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است

«والتر راسل مید» کارشناس اندیشکده ادسون در وال استریت ژورنال نوشت: افزایش هزینه ماجراجویی بین المللی ایران درست در زمانی که شرایط اقتصادی داخلی این کشور خیلی بد است، رژیم ایران را مجبور میسازد تا گزینه های سختی را انتخاب کند. به طور امیدوارانه تحت چنین شرایطی ایده ایجاد صلح برای داخل کشور، دارای حمایت بیشتری است (در میان مسئولین ایران) نسبت به ایجاد صلح در خارج از کشور.

کارشناس هادسون: #ترامپ به دنبال توافق بزرگ تر است «والتر راسل مید» کارشناس اندیشکده ادسون در وال استریت ژورنال نوشت: افزایش هزینه ماجراجویی بین المللی #ایراندرست در زمانی که شرایط اقتصادی داخلی این کشور خیلی بد است، رژیم ایران را مجبور میسازد تا گزینه های سختی را انتخاب کند. به طور امیدوارانه تحت چنین شرایطی ایده ایجاد صلح برای داخل کشور، دارای حمایت بیشتری است (در میان مسئولین ایران) نسبت به ایجاد صلح در خارج از کشور.

 

?پیوند یادداشت:

Goo.gl/RjAZom

ارسال دیدگاه