ایتا/ جذب طلاب و آموزش وهابی گری

«سید کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در هفتمین مجمع جهانی صلح پکن در چین از مقابله علیه تروریسم در دوران پس از داعش گفت و تاکید کرد که گروه های تروریستی بنیادگرا خود به خود قدرت نگرفتند و ریشه این افراط گرایی در وهابیتی است که عربستان سعودی پایه گذاری و ترویج کرد تا همه را با مبانی این مکتب آشنا کند

جذب طلاب و آموزش وهابی گری

«سید کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در هفتمین مجمع جهانی صلح پکن در چین از مقابله علیه تروریسم در دوران پس از داعش گفت و تاکید کرد که گروه های تروریستی بنیادگرا خود به خود قدرت نگرفتند و ریشه این افراط گرایی در وهابیتی است که عربستان سعودی پایه گذاری و ترویج کرد تا همه را با مبانی این مکتب آشنا کند

☘کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی☘اندیشکده راهبردی تبیین☘

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه