ایتا/ نشانه های خشم دولت آمریکا

حساب توئیتری وزیر خارجه دولت آمریکا در حین سخنرانی وی، توئیتی به زبان فارسی! منتشر و با اتهامات کذایی کلید واژه «نرمال» را پررنگ کرده است کلید واژه ای که به معنای تسلیم در برابر سیاست های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... صهیونیستم بین المللی است!

 

نشانه های خشم دولت آمریکا

حساب توئیتری وزیر خارجه دولت آمریکا در حین سخنرانی وی، توئیتی به زبان فارسی! منتشر و با اتهامات کذایی کلید واژه «نرمال» را پررنگ کرده است

کلید واژه ای که به معنای تسلیم در برابر سیاست های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و … صهیونیستم بین المللی است!

ارسال دیدگاه