نقشه: آخرین شرایط توزیع نیروهای در حال جنگ در سوریه

نقشه: آخرین شرایط توزیع نیروهای در حال جنگ در سوریه/ قسمت سبز بالا در استان ادلب مهترین پایگاه باقی مانده تروریست ها در سوریه است

نقشه: آخرین شرایط توزیع نیروهای در حال جنگ در سوریه
قسمت سبز بالا در استان ادلب مهترین پایگاه باقی مانده تروریست ها در سوریه است

ارسال دیدگاه