اینستاگرام/ دولت آمریکا از تجربه ها باید درس بگیرد..

دولت آمریکا از تجربه ها باید درس بگیرد «توماس پیکرینگ» سفیر اسبق آمریکا در سازمان_ملل در «نیوز آبزرور» نوشت که سیاست های جدید دولت (ترامپ) در قبال ایران شانسی برای تغییر نظام یا تغییر رفتار (ایران) ندارد و سیاست های فشار علیه ایران دور از دسترس است

دولت آمریکا از تجربه ها باید درس بگیرد «توماس پیکرینگ» سفیر اسبق آمریکا در #سازمان_ملل در «نیوز آبزرور» نوشت که سیاست های جدید دولت (#ترامپ) در قبال ایران شانسی برای تغییر نظام یا تغییر رفتار (ایران) ندارد و سیاست های فشار علیه #ایراندور از دسترس است
پیکرینگ ادامه داد: دولت های آمریکا باید از تجربه های گذشته درس گرفته باشند که تلاش برای فشار آوردن، منزوی و خفه کردن #اقتصادیکشور دشمن به ندرت اثربخش خواهد بود و برای مصداق صحبت های خود به تلاش های ناموفق آمریکا در کوبا، #عراق و سپس ایران پرداخت که سیا در سال 1953 (کودتای 28 مرداد) دولت منتخب مردم را عزل و پادشاه مستبد را بر سر قدرت گذاشت

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه