سناتور آمریکایی: سرویس امنیتی Mi6 در حال طراحی حمله شیمیایی جعلی به سوریه

سناتور آمریکایی: سرویس امنیتی Mi6 در حال طراحی حمله شیمیایی جعلی در خاک سوریه است

سناتور آمریکایی: سرویس امنیتی Mi6 در حال طراحی حمله شیمیایی جعلی در خاک سوریه است

ارسال دیدگاه