خشم ترامپ از کتاب جدیدی که دو روز دیگر علیه وی منتشر خواهد شد

خشم ترامپ از کتاب جدیدی که دو روز دیگر علیه وی منتشر خواهد شد. ویژگی های ترامپ در این کتاب به نقل از مسئولین کاخ سفید: کودن بودن، عدم تعادل روحی و روانی و فهم اندازه یک بچه مدرسه ای

 

خشم ترامپ از کتاب جدیدی که دو روز دیگر علیه وی منتشر خواهد شد

ویژگیهای ترامپ در این کتاب به نقل از مسئولین کاخ سفید: کودن بودن، عدم تعادل روحی و روانی و فهم اندازه یک بچه مدرسه ای

ارسال دیدگاه