بروس ریدل: هیچگاه ثبات عربستان سعودی تا این حد رو به ضعف نبوده است

به نوشته «بروس ریدل» در المانیتور، طی 50 سال گذشته هیچگاه ثبات عربستان سعودی تا این حد رو به ضعف نبوده است که به دلیل پایین آمدن شایستگی محمد بن سلمان و تصمیمات عجولانه او است

به نوشته «بروس ریدل» در المانیتور، طی 50 سال گذشته هیچگاه ثبات عربستان سعودی تا این حد رو به ضعف نبوده است که به دلیل پایین آمدن شایستگی محمد بن سلمان و تصمیمات عجولانه او است

ارسال دیدگاه