اینستاگرام/  5520سرباز  آمریکا طی 9 ماه گذشته خودکشی کردند

از ابتدای ژانویه سال جاری تا امروز 5520 کهنه سرباز آمریکایی خودکشی کردند این سربازها در جنگ‌های آمریکا در #عراق و یا#افغانستان حضور داشتند

 5520سرباز  آمریکا طی 9 ماه گذشته خودکشی کردند

از ابتدای ژانویه سال جاری تا امروز 5520 کهنه سرباز آمریکایی خودکشی کردند
این سربازها در جنگ‌های آمریکا در #عراق و یا#افغانستان حضور داشتند

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه