آموزش نظامیان آمریکا به پ.ک.ک درخصوص ساخت و استفاده از وسایل انفجاری

روزنامه «یِنی شفق» نوشت که نظامیان آمریکا به پ.ک.ک ساخت و استفاده از وسایل انفجاری پیشرفته را آموزش داده است

روزنامه «یِنی شفق» نوشت که نظامیان آمریکا به پ.ک.ک ساخت و استفاده از وسایل انفجاری پیشرفته را آموزش داده است

ارسال دیدگاه