اقدامی تروریستی یا خشونت سیاسی

ترامپ در تشریح ماجرای ارسال بمب ها به جای اقدام تروریستی تنها از عبارت «خشونت سیاسی» نام برد!

مجازی

ارسال دیدگاه