پاسخ به اتهام‌زنی استفاده ایران از سلاح‌های شیمیایی

پس از این که آمریکا راهکار خود را در اتهام‌زنی به ایران از طریق بازنگری در کنوانسون منع سلاح‌های شیمیایی دید، ایران در پاسخ به این موضوع بیانیه‌ای داد و تاکید کرد که جهان هنوز دروغ تاریخی آمریکا در مورد سلاح‌های کشتار جمعی عراق را فراموش نکرده است

پس از این که آمریکا راهکار خود را در اتهام‌زنی به ایران از طریق بازنگری در کنوانسون منع سلاح‌های شیمیایی دید، ایران در پاسخ به این موضوع بیانیه‌ای داد و تاکید کرد که جهان هنوز دروغ تاریخی آمریکا در مورد سلاح‌های کشتار جمعی عراق را فراموش نکرده است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه