توصیه سایبری اندیشکده ضدایرانی به دولت آمریکا

بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گزارشی ویژه به دولت آمریکا توصیه کرده به دارایی های سایبری ایران حمله کند، با متحدین منطقه ای اش مانور سایبری مشترک انجام دهد، در جنگی سایبری بین مردم و حاکمیت در ایران اختلاف بیاندازد و در توصیه ای عملی خواستار تحمیل هزینه بر تهران شده است

ارسال دیدگاه