شبکه های اجتماعی؛ خاستگاه «جنبش جلیقه زردها»

واشنگتون پست درمورد مبداء و هسته اصلی جنبش «جلیقه زردها» مینویسد: مبدا خیزش این تظاهرات برخلاف سنت معمول است. اتحادیه های تجاری مبداء رویش 'سوسیال دمکراتها' و کلیسا مبداء خیزش راست گرایان 'دمکرات مسیحی' بود

📱واشنگتون پست درمورد مبداء و هسته اصلی جنبش «جلیقه زردها» مینویسد: مبدا خیزش این تظاهرات برخلاف سنت معمول است. اتحادیه های تجاری مبداء رویش ‘سوسیال دمکراتها’ و کلیسا مبداء خیزش راست گرایان ‘دمکرات مسیحی’ بود

⚔️اما اعضای جنبش فعلی یکدیگر را در اینترنت و رسانه های اجتماعی پیدا می کنند

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه