رژیم صهیونیستی به عنوان عضو گروه اقدام مالی FATF پذیرفته شد

رویترز: رژیم صهیونیستی به عنوان سی و هشتمین عضو گروه اقدام مالی FATF پذیرفته شد

رویترز: رژیم صهیونیستی به عنوان سی و هشتمین عضو گروه اقدام مالی FATF پذیرفته شد

❌این رژیم از عضوی ناظر به عضوی تبدیل شد که اکنون حق رای دارد و برای تغییر وضعیت ایران در این گروه می تواند ممانعت ایجاد کند

ارسال دیدگاه