اینستاگرام/ در پی فروپاشی رژیم یا تغییرات اساسی در رفتار (ایران)!

نشنال اینترست: "بسیاری از تندروها (در آمریکا) تاکید دارند که به دنبال زمینه‌سازی برای جنگ (با ایران) نیستند؛ بلکه در پی فروپاشی رژیم یا تغییرات اساسی در رفتار (ایران) هستند"

ارسال دیدگاه