خروج از سوریه به بهای رقابت با چین

«استیو بنون» استراتژیست ارشدِ سابقِ کاخ سفید اعتقاد دارد که ترامپ، چین را بزرگترین تهدید علیه آمریکا می‌داند؛ همچنین علت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کاهش این نیروها در افغانستان را در راستای رقابت با چین می‌داند؛ به عبارت دیگر می‌گوید آمریکا نظامیان خود را خارج می‌کند تا بر رقابت اقتصادی و ژئوپلتیک با چین تمرکز کند


🔰
«استیو بنون» استراتژیست ارشدِ سابقِ کاخ سفید اعتقاد دارد که ترامپ، چین را بزرگترین تهدید علیه آمریکا می‌داند؛ همچنین علت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کاهش این نیروها در افغانستان را در راستای رقابت با چین می‌داند؛ به عبارت دیگر می‌گوید آمریکا نظامیان خود را خارج می‌کند تا بر رقابت اقتصادی و ژئوپلتیک با چین تمرکز کند

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه