ایران اطلاعات غلط به IAEA داده!

جان بولتون به جای استناد به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی با استناد به گزارش یک اندیشکده آمریکایی (تحت مدیریت دیوید آلبرایت) ادعا میکند ایران اطلاعات غلط به IAEA داده! دیوید آلبرایت در اندیشکده ISIS سالهاست که به گزارش سازی علیه ایران مشغول است

 

ارسال دیدگاه