اقتصاد آمریکایی به کام میلیاردرها

برنی سندرز سناتور ارشد کنگره آمریکا در گاردین می‌نویسد که اظهارات ترامپ مبنی بر پر رونق بودن اقتصاد کشورش درست است؛ اما تنها برای یک درصد از ثروتمندترین افراد آمریکا

 
🔷برنی سندرز سناتور ارشد کنگره آمریکا در گاردین می‌نویسد که اظهارات ترامپ مبنی بر پر رونق بودن اقتصاد کشورش درست است؛ اما تنها برای یک درصد از ثروتمندترین افراد آمریکا
 
🔸او در ادامه افزود: از زمان روی کار آمدن ترامپ ثروت پنج نفر از پولدارترین افراد آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار افزایش داشته است. این روند برای قشر متوسط و کارگر خیلی هم مناسب نیست

ارسال دیدگاه