اکونومیست: «Mike Pompeo’s shambolic summit»

اکونومیست: تیم مسئول سیاست آمریکا در قبال ایران به زحمت توانست یک کنفرانس را سازمان دهی کند.کنفرانسی که با هدف انزوای ایران ترتیب داده شد، شرمساری آمریکا را به همراه داشت

ارسال دیدگاه