بات های توئیتری؛ کف خیابان

تریتا پارسی رئیس سابق نایاک توئیت کرده خیلی از افراد حاضر در تجمع منافقین در ورشو، دانش آموزان دبیرستانی بوده اند که حتی دلیل حضور خود را در این تجمع نمی دانستند.پارسی نوشته منافقین نه تنها بات های توئیتری می خرند، بلکه همین کار را در دنیای واقعی انجام می دهند

ارسال دیدگاه