فروپاشی اتحادیه اروپا!

جورو سوروس: اروپا ناخواسته به سمت نیستی گام برمی‌دارد و مردم اروپا باید، قبل از اینکه بسیار دیر شود، بیدار شوند. اگر بیدار نشوند، اتحادیه اروپا به سرنوشت شوروی در سال ۱۹۹۱ مبتلا خواهد شد

❌جورو سوروس: اروپا ناخواسته به سمت نیستی گام برمی‌دارد و مردم اروپا باید، قبل از اینکه بسیار دیر شود، بیدار شوند. اگر بیدار نشوند، اتحادیه اروپا به سرنوشت شوروی در سال ۱۹۹۱ مبتلا خواهد شد

پیوند یادداشت سوروس

 

(https://www.project-syndicate.org/commentary/political-party-systems-undermining-european-union-by-george-soros-2019-02)

ارسال دیدگاه