24 ساعت؛ 6 میلیون دلار

کمپین برنی سندرز دموکرات در 24 ساعت، با مشارکت 225 هزار نفر از هوادارانش توانست 6 میلیون دلار جمع آوری کند

🔰کمپین برنی سندرز دموکرات در 24 ساعت، با مشارکت 225 هزار نفر از هوادارانش توانست 6 میلیون دلار جمع آوری کند

◀️از این حزب، دیگر کاندیدها در ۲۴ ساعت اول خانم سناتور کامالا هریس: یک و نیم میلیون دلار، خانم سناتور کلوبچار ۱ میلیون و خانم سناتور الیزابت وارن ۳۰۰ هزار دلار کمک جمع آوری کرده اند

ارسال دیدگاه