عملیات روانی مقام های آمریکایی همزمان با دستور ترامپ علیه سپاه

تایم آمریکا به نقل از مقام آمریکایی از هشداری خبر داده که همزمان با درج نام سپاه پاسداران در فهرست [سازمان های تروریستی خارجی] FTO وزارت خارجه آمریکا اعلام می شود. این هشدار و آماده باش به سفارت خانه ها و کنسولگری های آمریکا اعلام می شود.

⚫️تایم آمریکا به نقل از مقام آمریکایی از هشداری خبر داده که همزمان با درج نام سپاه پاسداران در فهرست [سازمان های تروریستی خارجی] FTO وزارت خارجه آمریکا اعلام می شود. این هشدار و آماده باش به سفارت خانه ها و کنسولگری های آمریکا اعلام می شود.

🚧تایم توضیح داده که چنین هشداری در آغاز حمله آمریکا به عراق هم صادر شده است!

ارسال دیدگاه