سندرز، ترامپ را رد کرد

سندرز هم در رقابت با ترامپ در پیش است و هم در رقابت با رقبای دموکرات خود

ارسال دیدگاه