کاهش اعتماد مردم آمریکا به رسانه های جمعی

میزان تغییر اعتماد مردم آمریکا به رسانه های جمعی در طی 20 سال گذشته

میزان تغییر اعتماد مردم آمریکا به رسانه های جمعی در طی 20 سال گذشته

منبع: گالوپ

ارسال دیدگاه