شرکت توئیتر 4779 حساب کاربری مرتبط با ایران را حذف کرده است

این در حالی است که چندین هزار اکانت جعلی در توئیتر علیه ایران فعالیت می کنند و وزارت خارجه آمریکا هم از آنها حمایت مالی می کرده؛ اما توئیتر همچنان اکانت های حامی ایران را حذف می کند! سیاستی که بازوهای رسانه ای ترامپ علیه ایران را تقویت میکند!

 

🔱این در حالی است که چندین هزار اکانت جعلی در توئیتر علیه ایران فعالیت می کنند و وزارت خارجه آمریکا هم از آنها حمایت مالی می کرده؛ اما توئیتر همچنان اکانت های حامی ایران را حذف می کند! سیاستی که بازوهای رسانه ای ترامپ علیه ایران را تقویت میکند!

ارسال دیدگاه