تهدید به نابودی نیروی دریایی ایران

ستون نویس نیویورک تایمز پیشنهاد داده که در صورت عدم تغییر رفتار، ایران تهدید به نابودی کل نیروی دریایی اش شود!

 

ارسال دیدگاه