ساقط کردن پهپاد، فشار داخلی بر ترامپ را افزایش می دهد

الیزابت وارن، سناتور دموکرات: ترامپ قول داد نیروهای ما را به خانه برگرداند. اما در عوض از توافقی که از آن جواب گرفته بودیم، خارج شد و درگیری غیرضروری دیگری را آغاز کرد. هیچ توجیهی برای تشدید این بحران وجود ندارد. ما باید از مرز جنگ عقب برویم

الیزابت وارن، سناتور دموکرات: ترامپ قول داد نیروهای ما را به خانه برگرداند. اما در عوض از توافقی که از آن جواب گرفته بودیم، خارج شد و درگیری غیرضروری دیگری را آغاز کرد. هیچ توجیهی برای تشدید این بحران وجود ندارد. ما باید از مرز جنگ عقب برویم

ارسال دیدگاه