توقیف نفتکش ایران بدون پاسخ نخواهد ماند

فوری: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: توقیف نفتکش ایران بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی، در زمان و مکانی مناسب، پاسخ این اقدام ذلت‌بار مد نظر قرار خواهد گرفت

فوری: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: توقیف نفتکش ایران بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی، در زمان و مکانی مناسب، پاسخ این اقدام ذلت‌بار مد نظر قرار خواهد گرفت

ارسال دیدگاه