مدیر اندیشکده انگلیسی : کاهش تعهدات برجامی ایران حساب شده است

مدیر اندیشکده انگلیسی چتم هاوس با اشاره به دوگام اخیر هسته ای ایران افزود: ایران سعی دارد تا برای مذاکرات پسابرجام با آمریکا اهرم‌های خود را بازسازی نماید. وی افزود این گام ها حساب شده است و ایران می تواند گام های بسیار دیگری بردارد

 

◀️مدیر اندیشکده انگلیسی چتم هاوس با اشاره به دوگام اخیر هسته ای ایران افزود: ایران سعی دارد تا برای مذاکرات پسابرجام با آمریکا اهرم‌های خود را بازسازی نماید. وی افزود این گام ها حساب شده است و ایران می تواند گام های بسیار دیگری بردارد

منبع

(https://twitter.com/RobinNiblett/status/1147804793093656576)

ارسال دیدگاه