نزدیک‌شدن اقتصاد جهانی به رکودی دیگر؟

بلومبرگ گزارش داده است جنگ تجاری میان چین و آمریکا، اقتصاد جهانی را به اولین رکود در 10 سال اخیر نزدیک‌کرده است.

❇️ بلومبرگ گزارش داده است جنگ تجاری میان چین و آمریکا، اقتصاد جهانی را به اولین رکود در 10 سال اخیر نزدیک‌کرده است.

❇️ طبق این گزارش، نرخ برخی شاخص‌های اقتصادی در شرایط قبل از رکود قرار‌دارند.

منبع

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-07/world-economy-edges-closer-to-a-recession-as-trade-fears-spread)

ارسال دیدگاه