بریتانیا: در مذاکرات با ایران از آمریکا حمایت می‌کنیم

وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید در صورتی که توافقی با ایران ممکن باشد بریتانیا در مسیر رسیدن به آن توافق به آمریکا کمک خواهیم کرد.

 

❇️ وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید در صورتی که توافقی با ایران ممکن باشد بریتانیا در مسیر رسیدن به آن توافق به آمریکا کمک خواهیم کرد.

❇️ او اضافه کرده ایران باید با اقداماتش سنجیده شود نه با سخنانش.

ارسال دیدگاه