تصویب دوفوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»(۳)

دولت موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

 

♦️ تصویب دوفوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»

🔹 دولت موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

🔹 چنانچه پس از ۳ ماه از تصویب این قانون طرف‌های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.

🔹 سید احسان خاندوزی نماینده مجلس، این طرح را اقدامی در راستای خارج کردن دولت از انفعال عنوان کرده است.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه